ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 7/10/2019 ΛΟΓΩ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

11/06/2019

       Αριθμ. απόφ. 68/10/22.05.2019 (1)

Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δή- λωσης του ν.2308/1995, από τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμά- των, επί ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-28 και τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματο- λογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερεια- κής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» λόγω κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση Έκτα- κτης Ανάγκης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (Ν.Π.Δ.Δ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει.

  1. Τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. (η) του ν.4602/2019 (Α΄45) με την οποία συμπληρώθηκε το άρθρο 13 του ν.2308/1995 (Α΄114).
  2. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.2308/1995 (A΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν.2308/1995 (A΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις με αριθ. 45/13/12-12-2018, 55/18/06-03-2019,

62/21/17-04-2019, 67/7/15-05-2019 αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗ- ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

6. Την υπ’αριθμ. 2778/08.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΑ8Δ46ΜΚ6Π-

ΣΩΓ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ- στασίας.

7. Την υπ’αριθμ. 2789/08.04.2019 (ΑΔΑ: 600Ω46ΜΚ6Π-

ΕΗ4) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ- στασίας.

8. Την υπ’αριθμ. 2799/09.04.2019 (ΑΔΑ: ΨΘΟ646ΜΚ6Π-

Τ1Ν) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ- στασίας.

9. Την υπ’αριθμ. 2885/10.04.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΘ146ΜΚ6Π-

Ρ5Χ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ- στασίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από- φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο- κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο- λόγιο», αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνον

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού, για τους κατοίκους εξω- τερικού και το Ελληνικό Δημόσιο αντίστοιχα, μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2019, επί των ακινήτων που κτηματογρα- φούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-28 και τίτλο «Με- λέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης» και συγκεκριμένα:

Α) στον καλλικρατικό Δήμο Αγίου Νικολάου (προ- καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βρα- χασίου, Βρυσών, Έξω Λακκωνίων, Έξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωρίου, Καρυδίου (Μιραμπέλλου), Καστελλίου Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Μέσα Λακκωνίων, Μιλάτου, Νεαπόλεως, Νικηθιανού, Πρίνας, Φουρνής, Χουμεριάκου),

Β) στον καλλικρατικό Δήμο Ιεράπετρας,

Γ) στον καλλικρατικό Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και Δ) στον καλλικρατικό Δήμο Σητείας,

λόγω κήρυξης των περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

15/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Περισσότερα...)

11/06/2019 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 7/10/2019 ΛΟΓΩ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

03/05/2019 Παράταση -τελική- εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018 (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

19/04/2019 Εντοπισμός ακινήτου βάσει κωδικού απο τις εγγραφές του myktimapoints ή με επιλογή των ορίων στο χάρτη, ως η "ΘΕΑΣΗ" (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...