Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων με αμοιβή από στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας.

25/01/2019

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και των Αναδόχων μελετών κτηματολογίου:

3.7.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ευθύνεται  για  τη συμπεριφορά  και  τη συμμόρφωση  όλου του  προσωπικού   του   προς  τις  οδηγίες   και   τις  έγγραφες   εντολές   του ΕΡΓΟΔΌΤΗ καθ'  όλο το διάστημα της παρούσας Σύμβασης.  

20.1Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οιοσδήποτε άλλος από το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό ή το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας έργου της παρούσας Σύμβασης ή τους υπεργολάβους του τελεί σε σχέση (άμεσης ή έμμεσης) εξάρτησης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που να δημιουργεί ή να ενδέχεται να δημιουργήσει ασυμβίβαστο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη σύναψη της Σύμβασης.

20.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαγορεύεται εκτός του πλαισίου της Σύμβασης που

εκτελεί, να παρέχει προς τρίτους, με αμοιβή, υπηρεσίες σχετικές με την ως άνω Σύμβαση, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πολίτες για τη συμπλήρωση εντύπων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, συμπλήρωσης ενστάσεων, συμπλήρωσης αιτήσεων κ.λ.π..

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

15/06/2021 ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ: Δύο εισηγητικές παρεμβάσεις στη συζήτηση του ΤΕΕ-ΤΑΚ (Περισσότερα...)

15/06/2021 Τροπολογία για τις συνέπειες από τη μη υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο (Περισσότερα...)

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

19/04/2019 Εντοπισμός ακινήτου βάσει κωδικού απο τις εγγραφές του myktimapoints ή με επιλογή των ορίων στο χάρτη, ως η "ΘΕΑΣΗ" (Περισσότερα...)

15/04/2019 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: myktimapoints (Περισσότερα...)

04/02/2019 Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων Ανακοίνωση Συμβ. Συλλόγου Εφετείου Κρήτης (Περισσότερα...)

01/02/2019 Για τις περιπτώσειςχρήσης του σήματος και διακριτικών του νπδδ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...