Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων με αμοιβή από στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας.

25/01/2019

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και των Αναδόχων μελετών κτηματολογίου:

3.7.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ευθύνεται  για  τη συμπεριφορά  και  τη συμμόρφωση  όλου του  προσωπικού   του   προς  τις  οδηγίες   και   τις  έγγραφες   εντολές   του ΕΡΓΟΔΌΤΗ καθ'  όλο το διάστημα της παρούσας Σύμβασης.  

20.1Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οιοσδήποτε άλλος από το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό ή το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας έργου της παρούσας Σύμβασης ή τους υπεργολάβους του τελεί σε σχέση (άμεσης ή έμμεσης) εξάρτησης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που να δημιουργεί ή να ενδέχεται να δημιουργήσει ασυμβίβαστο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη σύναψη της Σύμβασης.

20.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαγορεύεται εκτός του πλαισίου της Σύμβασης που

εκτελεί, να παρέχει προς τρίτους, με αμοιβή, υπηρεσίες σχετικές με την ως άνω Σύμβαση, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πολίτες για τη συμπλήρωση εντύπων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, συμπλήρωσης ενστάσεων, συμπλήρωσης αιτήσεων κ.λ.π..

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/08/2022 Επιστολή της ΑΑΔΕ και διευκρίνηση για την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr (Περισσότερα...)

26/07/2022 TEE TAK συζήτηση για το στάδιο της ανάρτησης (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΔΑΣΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν4819/2021 (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ (Περισσότερα...)

22/07/2021 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ- προθεσμίες προανάρτησης (Περισσότερα...)

07/07/2021 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου (Περισσότερα...)

01/07/2021 ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...