Απαγόρευση παροχής υπηρεσιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων με αμοιβή από στελέχη της αναδόχου κοινοπραξίας.

25/01/2019

Σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και των Αναδόχων μελετών κτηματολογίου:

3.7.   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ευθύνεται  για  τη συμπεριφορά  και  τη συμμόρφωση  όλου του  προσωπικού   του   προς  τις  οδηγίες   και   τις  έγγραφες   εντολές   του ΕΡΓΟΔΌΤΗ καθ'  όλο το διάστημα της παρούσας Σύμβασης.  

20.1Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βεβαιώνει ότι ούτε ο ίδιος ούτε οιοσδήποτε άλλος από το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό ή το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας έργου της παρούσας Σύμβασης ή τους υπεργολάβους του τελεί σε σχέση (άμεσης ή έμμεσης) εξάρτησης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που να δημιουργεί ή να ενδέχεται να δημιουργήσει ασυμβίβαστο λόγω σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη σύναψη της Σύμβασης.

20.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαγορεύεται εκτός του πλαισίου της Σύμβασης που

εκτελεί, να παρέχει προς τρίτους, με αμοιβή, υπηρεσίες σχετικές με την ως άνω Σύμβαση, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πολίτες για τη συμπλήρωση εντύπων σχετικών με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, συμπλήρωσης ενστάσεων, συμπλήρωσης αιτήσεων κ.λ.π..

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...