Για τις περιπτώσειςχρήσης του σήματος και διακριτικών του νπδδ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

01/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι δικαιούχος του σήματος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ με τα χρώματα που εμφανίζονται στο λογότυπο αυτού. Επομένως έχει κατά το νόμο 4072/2012, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος αυτού και το δικαίωμα να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε χρήση του σήματος αυτού από οποιονδήποτε τρίτον, συνιστά προσβολή του δικαιώματός της και επισύρει νομικές συνέπειες (αστικές – ποινικές).

Συγκεκριμένα κατά το άρθρο 150 του ως άνω νόμου, όποιος κατά παράβαση του  άρθρου 125 χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον, μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 156 όποιος εν γνώσει χρησιμοποιεί σήμα κατά παράβαση του άρθρου 125 παρ. 3 περ. α’ ή β’, ή όποιος προσφέρει υπηρεσίες με αλλότριο σήμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή.

Επίσης το λογότυπο ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ χρησιμοποιείται ως ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα τόσο από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ όσο και από το Υ.Π.ΕΝ. και υπόκειται στην προστασία των άρθρων 13 και 14 του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού». Η χρήση δε αυτού από τρίτον επισύρει τις συνέπειες των προαναφερόμενων άρθρων.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...