Σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων Ανακοίνωση Συμβ. Συλλόγου Εφετείου Κρήτης

04/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έδρα: Χανιά - Πειραιώς 1-3 & Σκαλίδη                             Ηράκλειο, 29 Ιανουαρίου 2019

Διεύθυνση επικοινωνίας:                                         Αρ. πρωτ.: 39

Σμύρνης 27, 712 01 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810-289302 - Fax: 2810-221802

E-mail: symbsylkritis@hotmail.com

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης

Θέμα:    Ένορκες  βεβαιώσεις  ενώπιον  Συμβολαιογράφων  περί  κτήσης  ακινήτων δια   χρησικτησίας   
ως   συνοδευτικό   έγγραφο   της   υποβαλλόμενης   δήλωσης ιδιοκτησίας ακινήτων στις προκηρυχθείσες 
υπό κτηματογράφηση περιοχές.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα  με    την  υπ΄  αριθμ.  556/09/2012  απόφαση  του  Ο.Κ.Χ.Ε.  (Κεφάλαιο  4), δημοσιευμένη 
στο Φ.Ε.Κ. 3370/18-12-2012 τ.Β΄ που σας κοινοποιείται, σε περίπτωση έκτακτης     χρησικτησίας     
θα     πρέπει     να     προσκομίζονται     στα     γραφεία κτηματογράφησης  ορισμένα  αποδεικτικά  
της  χρησικτησίας  έγγραφα  τα  οποία, ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, αποτελούν ένδειξη 
για την άσκηση πράξεων  νομής  και  παρέχουν  έρεισμα,  αν  καλύπτουν  χρονική  περίοδο  20  ετών, 
για   την   αναγραφή   του   δηλούντος   ως   κατ’  αρχήν   κυρίου   δυνάμει   έκτακτης 
χρησικτησίας.  Ενδεικτικά στο Κεφάλαιο αυτό (4) αναφέρονται:

-  Υποθήκες  και  εν  γένει  βάρη  στα  ακίνητα  για  τα  οποία  δηλώνεται  ως  λόγος κτήσεως 
χρησικτησία.

- Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον 
εκ του προσυμφώνου δικαιούχο.

-  Συμβόλαια  όμορων  ιδιοκτητών  που  αναφέρουν  τον  δηλούντα  ως  κύριο  του δηλούμενου 
ακινήτου.

- Πράξη αναγνώρισης ορίων.

-  Μισθωτήρια  που  εμφανίζουν  ως  εκμισθωτή  τον  δηλούντα,  εφόσον  φέρουν


βέβαιη χρονολογία.

- Δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως λ.χ. δηλώσεις στο έντυπο Ε9 της 
φορολογικής δήλωσης.

-  Έγγραφα  χορήγησης  επιδότησης  στον  δηλούντα,  από  τα  οποία  προκύπτει  ότι αυτός 
αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο αφορά η δήλωση.

-  Αποδείξεις  καταβολής  τελών  πάσης  φύσεως  που  βαρύνουν  τον  δικαιούχο  του ακινήτου στο 
όνομα του δηλούντος.

- Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα.

-  Αποδείξεις  καταβολής  αμοιβής  σε  εργολάβο  που  περιέφραξε  το  ακίνητο  ή ενδεχομένως   για  
 άλλες   εργασίες,   εφόσον   είναι   διάτρητες   ή   πάντως   δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους.

- Παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχτηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν 
ως δικαιούχο.

- Ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Η   άνω   απόφαση   του   Ο.Κ.Χ.Ε.   λήφθηκε   στηριζόμενη:   α)   στις   διατάξεις   του 
Ν.2308/1995   «Κτηματογράφηση   για   τη   δημιουργία   Εθνικού   Κτηματολογίου. Διαδικασία   έως   
τις   πρώτες   εγγραφές   στα   κτηματολογικά   βιβλία   και   άλλες διατάξεις»,   όπως   ισχύει»,  
 β)   στις   διατάξεις   του   Ν.3316/2005   «Ανάθεση   και εκτέλεση   δημοσίων   συμβάσεων   
εκπόνησης   μελετών   και   παροχής   συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και γ) στις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν  3481/2006  «Τροποποιήσεις  στη  νοµοθεσία  για  το  Εθνικό  
Κτηµατολόγιο,  την ανάθεση  και  εκτέλεση  συµβάσεων  έργων  και  µελετών  και  άλλες  διατάξεις»,  
οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η   απόφαση   αυτή   του   Ο.Κ.Χ.Ε.,   νόμιμα   κατά   τα   άνω   δημοσιευμένη   στην Εφημερίδα  
της  Κυβερνήσεως,  αποτελεί  κανονιστική  διάταξη  στηριζόμενη  στις άνω  διατάξεις  των  νόμων  
περί  Εθνικού  Κτηματολογίου  και  συνεπώς  έχει  ισχύ νόμου.  Κατόπιν  τούτων,  κατά  την  ομόφωνη 
 γνώμη  των  μελών  του  Δ.Σ.  στη συνεδρίαση της 25-1-2019, αφού υπάρχει το άνω νομικό υπόβαθρο, 
πληρούνται οι προϋποθέσεις  κατάρτισης  ενόρκων  βεβαιώσεων  ενώπιον  Συμβολαιογράφων,  ως 
αποδεικτικών εγγράφων της χρησικτησίας επί ακινήτων, για να χρησιμοποιηθούν ως       συνοδευτικά    
   έγγραφα       στις       δηλώσεις       των       ιδιοκτητών       στις κτηματογραφούμενες  
περιοχές,  με  την  απαραίτητη  βεβαίως  προϋπόθεση  ότι  θα πρέπει  να  αναγράφουν  στο  κείμενο   
των  ενόρκων  αυτών  βεβαιώσεων  το  σκοπό για τον οποίο δίδονται, έτσι ώστε να προκύπτει και η 
σχετική αρμοδιότητα τους, μνημονεύοντας ταυτοχρόνως και τις άνω διατάξεις.

Θεωρούμε   σκόπιμο   το   περιεχόμενο   των   σχετικών   ενόρκων   βεβαιώσεων   να περιλαμβάνει   
την   αναφορά   και   μόνο   των   πραγματικών   περιστατικών,   που κατατείνουν   στην   
πιθανολόγηση   της   κρίσης   για   την   κτήση   κυριότητας   δια χρησικτησίας.


Η   παρούσα   εγκύκλιος   κοινοποιείται   προκειμένου   να   υπάρχει   ομοιόμορφη

πρακτική από όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος

Αναστασία Γ. Δρανδάκη

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23/08/2022 Επιστολή της ΑΑΔΕ και διευκρίνηση για την ιστοσελίδα ktimatologio.gov.gr (Περισσότερα...)

26/07/2022 TEE TAK συζήτηση για το στάδιο της ανάρτησης (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΔΑΣΙΚΑ: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν4819/2021 (Περισσότερα...)

30/07/2021 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΑ (Περισσότερα...)

22/07/2021 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (ΚΑΙ) ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ- προθεσμίες προανάρτησης (Περισσότερα...)

07/07/2021 Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την προανάρτηση σε περιοχές της Π.Ε. Λασιθίου (Περισσότερα...)

01/07/2021 ΣΤΙΣ 7/7 ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ- ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΘΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...