ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

19/04/2019

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 σε αναπλήρωση των μη δυνάμενων να χορηγηθούν -τουλάχιστον έγκαιρα – ενόρκων βεβαιώσεων επιτρέπει την τυπική παραλαβή της δήλωσης από τα γραφεία κτηματογράφησης στην ΠΕ Λασιθίου (εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις), ώστε να συνεχισθεί η απρόσκοπτη κατάθεση των δηλώσεων και μάλιστα εντός των εκάστοτε  προβλεπομένων  από τον νόμο και τις αποφάσεις του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ προθεσμιών. Αυτό ανεξάρτητα του εάν θεωρηθεί ότι εμπίπτει στα, μη ενδεικτικά αναφερόμενα, δικαιολογητικά  αιτίας κτήσης δικαιώματος με έκτακτη χρησικτησία. (το πλήρες σκεπτικό της ομάδας σύνταξης του κτηματολογίου στην ΠΕ Λασιθίου)

Κατά συνέπεια η δήλωση θα παραλαμβάνεται αρχικά και χωρίς την προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης, η οποία όμως θα πρέπει μέχρι την προανάρτηση να έχει προσκομισθεί.

Η υπεύθυνη δήλωση τρίτου, την οποία θα πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος με την υποβολή της δήλωσης του, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αναφερόμενα στο υπόδειγμα.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...