ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

16/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων για το κτηματολόγιο λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Η τελευταία  παράταση δόθηκε με διάταξη  υπουργικής απόφασης από τις 7/10/2019, όπως πρόβλεπε η απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου λόγω κήρυξης περιοχών της ΠΕ Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξ αιτίας φυσικών καταστροφών, έως τις 31/10/2019.

Από την 1η  Νοεμβρίου οι δηλώσεις δεν θα είναι εμπρόθεσμες, υπόκεινται στο ενδεχόμενο  επιβολής προστίμου όπως κάθε φορά εφαρμόζονται (η ισχύουσα πρόβλεψη αναφέρεται σε πρόστιμα από 50 έως 1500 ευρώ, άρθρο 2 παρ.8α ν.2308/1995), η δε επεξεργασία τους θα γίνεται πιθανά σε δεύτερο χρόνο σε σχέση με τις εμπρόθεσμες δηλώσεις. 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις, από κάποιο χρονικό σημείο και μετά, το οποίο θα είναι διαφορετικό ενδεχομένως για κάθε ένα από τα γραφεία της Ιεράπετρας, Σητείας, Τζερμιάδου και Νεάπολης, θα γίνονται δεκτές μόνο στα γραφεία κτηματογράφησης: στον Άγιο Νικόλαο και στην Αθήνα, στην οδό Χαρ.Τρικούπη 24.

Εμπρόθεσμες δηλώσεις θεωρούνται όσες κατατεθούν μέχρι 31/10/2019 ή και μετά, αφού όμως μέχρι τις 31/10/2019 έχει κλεισθεί ραντεβού για συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οι πολίτες, που έχουν δικαιώματα στην ΠΕ Λασιθίου και δεν έχουν υποβάλει ακόμα δήλωση, να συνεκτιμήσουν ότι:

*        Υπάρχουν ειδικές εφαρμογές και οδηγίες για τον εντοπισμό του ακινήτου και τη συμπλήρωση των δηλώσεων, οι οποίες απλοποιούν την όλη διαδικασία. Πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν από τα γραφεία συλλογής δηλώσεων και ενημέρωσης των πολιτών σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Σητεία, Νεάπολη , Οροπέδιο, Αθήνα, από την ιστοσελίδα www.ktimalasithi.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο παροχής πληροφοριών 801 10 10 800.

*        Σε όλη την Ελλάδα, σε περιοχές που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της κτηματογράφησης, τα δηλωθέντα δικαιώματα προσεγγίζουν το 100% του συνόλου των υπαρχόντων. Τα δικαιώματα, τελικά, δηλώνονται.

*          Όσο πιο καθυστερημένα δηλώνονται τα δικαιώματα, με εκπρόθεσμες δηλώσεις, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα, το κόστος και η ταλαιπωρία για τον δηλούντα, και γίνονται  ακόμη σοβαρότερα μετά την ανάρτηση, ιδίως  εάν στηρίζονται  στη χρησικτησία.

Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας, υπάρχουν οι παρακάτω συνέπειες: 

1.    Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε (άρθρο 2 παρ 8 ν. 2308/1995)

2.    Απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 παρ 8 ν. 2308/1995).

3.  Για όσες δηλώσεις εμπράγματου δικαιώματος υποβληθούν μετά τη λήξη της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, το  Ελληνικό Δημόσιο τίθεται, εν δυνάμει, σε θέση αντιδίκου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6  παρ. 2 του Νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α) όπως αυτός ισχύει σήμερα (Ν. 4164/2013 ΦΕΚ Α' 156 / 09-07-2013), ακίνητα που θα γραφούν στους κτηματολογικούς πίνακες ότι ανήκουν σε άγνωστο ιδιοκτήτη, μετά από επτά (7) χρόνια, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17/03/2020 Μέτρα για την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων στα Κτηματολογικά Γραφεία (Περισσότερα...)

17/03/2020 Αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση χωρίς γνήσιο υπογραφής για όσο διάστημα υπολειτουργούν τα ΚΕΠ (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/10/2019 (Περισσότερα...)

16/10/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ (Περισσότερα...)

05/06/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ (Περισσότερα...)

23/05/2019 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι εφαρμογές που αναφέρονται σε δημοσίευμα των ΝΕΩΝ (Περισσότερα...)

19/04/2019 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986 ΣΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (Περισσότερα...)

Παλαιότερες ανακοινώσεις...